Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Konsultowali strategię

Dwie strategie zaprezentowano podczas środowego (17 listopada) spotkania Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich.

 

Zaproszeni na spotkanie goście – starosta Zygmunt Worsa, wicestarosta Ryszard Wawryniewicz oraz Tomasz Kurek z Agencji Rozwoju Innowacji i Anna Borowska z Biura Promocji Starostwa Powiatowego – przedstawili przedsiębiorcom projekty Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą oraz Strategii Rozwoju Powiatu Świdnickiego na lata 2011-2020.
 
Pierwszą z nich zaprezentował Tomasz Kurek z Agencji Rozwoju Innowacji z Wrocławia, która wspólnie z powiatem świdnickim od miesięcy pracuje nad zarządzaniem zmianą. – Chcemy wyznaczać sobie cele, ale nie wydumane, tylko możliwe do osiągnięcia, konkretne – mówił. – Jednym z takich celów jest powołanie Rady Gospodarczej Powiatu Świdnickiego. Ponadto do końca trwania projektu chcemy opracować trzy kolejne projekty z nim związane oraz przeprowadzić cykl szkoleń dla członków RGPŚ. Strategia zarządzania zmianą stawia cele pięcioletnie. Na kolejnych etapach chcemy opracować wskaźniki, które dadzą nam odpowiedź, czy idziemy w dobrym kierunku.

Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą idzie w parze ze Strategią Rozwoju Powiatu Świdnickiego na lata 2011-2020. tę z kolei przedstawiła Anna Borowska, dyrektor Biura Promocji i Współpracy z Zagranicą Starostwa Powiatowego w Świdnicy. Zaprezentowała wizję i misję powiatu świdnickiego jako jednostki samorządu terytorialnego.
„Powiat świdnicki to nowoczesny, bezpieczny, znaczący w województwie region gdzie dobrze żyje się wszystkim pokoleniom. To miejsce rozwoju przedsiębiorczości, poszanowania środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, w którym aktywność samorządu i lokalnej społeczności zapewnia wysoką jakość życia” – tak brzmi wizja powiatu, którą mają autorzy strategii. Misja jest ściśle powiązana z kwestią przedsiębiorczości mieszkańców powiatu i brzmi: – Społeczność powiatu świdnickiego swoją przyszłość buduje w oparciu o przedsiębiorczość, aktywność, współpracę i zaufanie. Nasz samorząd działając zgodnie z zasadami partnerstwa wspiera inicjatywy i zaspokaja potrzeby lokalnej społeczności”. – Strategia porusza się w trzech obszarach: powiat przyjazny i bezpieczny, kapitał społeczny powiatu oraz pozycja powiatu w regionie – mówiła Anna Borowska. – W każdym z tych obszarów strategicznych wyznaczamy sobie cele, które należy osiągnąć.

Anna Borowska zwróciła uwagę, jak wielkie znaczenie dla przyszłości powiatu ma kwestia przedsiębiorczości i podkreślała wyraźnie zaznaczoną w strategii słabą stronę powiatu, jaką jest brak informacji dotyczących potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców, które powinny płynąć właśnie z ich strony. Dlatego zachęcała członków SPiKŚ do czynnego udziału w pracach nad strategią oraz działalności Rady Gospodarczej Powiatu Świdnickiego. – Bardzo nam zależy, aby Państwo włączyli się w działalność Rady Gospodarczej Powiatu Świdnickiego – mówiła – i żeby Państwo artykułowali swoje uwagi i pomysły pod adresem samorządów. Jeśli bowiem Państwo tego nie będą robić, my nie będziemy wiedzieli, jakie trudności napotykają Państwo prowadząc działalność gospodarczą i jakie mają Państwo pomysły.

Przedsiębiorcy, z których każdy otrzymał przeznaczony do konsultacji egzemplarz Strategii, Rozwoju Powiatu Świdnickiego na lata 2011-2020, mogą teraz wnieść swoje uwagi. – Na wszelkie uwag jesteśmy otwarci. Można je zgłaszać pisemnie, drogą e-mailową, telefonicznie i osobiście w Biurze Promocji Powiatu – zachęcał obecny na spotkaniu starosta Zygmunt Worsa.

 

Anita Odachowska-Mazurek

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014