Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Słowo wstępne Prezesa Honorowego Edwarda Szywały

edziuniaStowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich powstało 5 kwietnia 1990 roku. Założyło je 23 ludzi, dla których idea wolności, wolnego rynku i demokracji nie były pustymi hasłami.

Od początku zdawaliśmy sobie sprawę, że stowarzyszenie nie może zamykać swej działalności w wąsko pojęty sposób. Nie chcieliśmy też ograniczać się do działań o charakterze lobbingowym. Uważaliśmy, że nieodłącznym elementem swobody gospodarczej jest swoboda zrzeszenia się przedsiębiorców tak, aby móc działać na rzecz ogółu mieszkańców społeczności lokalnej, swych firm i zatrudnionych w nich ludzi, a także na pożytek i dla dobrobytu naszych rodzin.

Stowarzyszenie nie było tworem samym dla siebie, lecz organizacją odbywającą ważną rolę w naszym mieście i regionie. Założyliśmy “Fundację dla Świdnicy”, mającą na celu restaurację zabytków i promocję miasta tak, aby Świdnica uzyskała rangę i wygląd zgodny z jej wielowiekową tradycją. To z naszej inicjatywy powstała Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Polsko-Czeska Izba Przemysłowo-Handlowa, a także Klub Rotary Świdnica-Wałbrzych. Przez 5 lat wydawaliśmy „Świdnickie Wiadomości Gospodarcze”. Członkowie naszego stowarzyszenia działali niemal na wszystkich szczeblach życia gospodarczego i politycznego kraju – w radach gmin, w instytucjach wojewódzkich, w Parlamencie i w agencjach rządowych.

Jesteśmy ludźmi o różnorodnych opiniach społecznych i światopoglądach. Łączy nas jednak idea tolerancji i potrzeby działania w interesie ogółu. Jesteśmy przekonani, że właśnie w ten sposób możemy się przyczynić do rozwoju naszej Ojczyzny. Założyliśmy Świdnickie Forum Gospodarcze, gdzie w atmosferze szacunku dla wszelkich poglądów udało nam się zaprosić ponad 80 osobistości naszego życia politycznego, gospodarczego i kulturalnego. Fenomen naszego Forum na Dolnym Śląsku jest zjawiskiem niepowtarzalnym.

Spotykamy się co najmniej raz w miesiącu. Nasze firmy dają zatrudnienie około 1900 pracownikom. Jesteśmy dumni z tego faktu, jak również z tego, że w naszych przedsiębiorstwach traktujemy pracowników jak partnerów, wiedząc, że sukces firmy to nie tylko sposób zarządzania, lecz również umiejętność wytworzenia współpracy i poczucia wspólnoty działania. Dziś, po kilkunastu latach naszego działania, możemy z całym przekonaniem stwierdzić, że udało nam się zamienić nasze marzenia, a przynajmniej część z nich w rzeczywistość.

Honorowy Prezes Stowarzyszenia
Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców
Edward Szywała

Warto odwiedzić
Historia

Zapraszamy do zapoznania się z bogatą historią stowarzyszenia.

O Stowarzyszeniu...

Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich powstało 5 kwietnia 1990 roku z inicjatywy 23 przedsiębiorców, kupców i przedstawicieli wolnych zawodów, jako pierwsze stowarzyszenie gospodarcze w województwie wałbrzyskim, nawiązując do kupieckich tradycji Świdnicy.

SPiKŚ już na początku działalności zostało członkiem Krajowej Izby Gospodarczej Ruchu Inicjatyw Gospodarczych. Było wydawcą miesięcznika społeczno-gospodarczego „Świdnickich Wiadomości Gospodarczych”, które ukazywały się od lipca 1990 do końca 1995 r. W ramach Stowarzyszenia od 17 kwietnia 1990 roku funkcjonuje Forum Gospodarcze, którego pierwszym gościem był zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” – Ernest Skalski.

Do roku 2011 gościliśmy ponad 100 osobistości życia politycznego, gospodarczego i kulturalnego. SPiKŚ liczy obecnie 46 członków zwyczajnych, w tym 25 członków elitarnego „Klubu 25” oraz 10 Członków Honorowych Stowarzyszenia.

Na co dzień członkowie Stowarzyszenia prowadzą własne firmy, zarządzają bankami, dużymi przedsiębiorstwami, firmami handlowymi, czy też wykonują wolne zawody. Jednocześnie pełnili i pełnią odpowiedzialne funkcje w niżej wymienionych organizacjach i instytucjach:

 • Radzie Krajowej Izby Gospodarczej
 • Polsko-Amerykańskiej Radzie Gospodarczej
 • Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Sądzie Koleżeńskim Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej
 • Radzie Miejskiej w Świdnicy
 • Radzie Regionalnej Fundacji dla Regionu Wałbrzyskiego
 • Zespołach problemowych ds. restrukturyzacji województwa wałbrzyskiego
 • Zarządzie Wojewódzkiego Związku Pracodawców
 • Wojewódzkiej Radzie ds. Zatrudnienia
 • Powiatowej Radzie ds. Zatrudnienia
 • Radzie Cechu Rzemiosł Różnych
 • Radzie Fundacji dla Świdnicy
 • Radzie Administracji Filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu
 • Radzie Dolnośląskiej Kasy Chorych
 • Sejmiku Gospodarczym Województwa Dolnośląskiego
 • Prezydium Polsko-Czeskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
 • Klubie Rotary International Świdnica-Wałbrzych

Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich podejmowało wiele inicjatyw o charakterze lokalnym i regionalnym, takich jak:

 • Utworzenie Świdnickiego Forum Gospodarczego
 • Wydawanie miesięcznika „Świdnickie Wiadomości Gospodarcze”
 • Wydanie w lutym 1991 roku Regionalnego Informatora Telefonicznego w nakładzie 10 tysięcy egzemplarzy
 • Inicjowanie sponsorowania wielu akcji charytatywnych oraz indywidualne niesienie pomocy finansowej i rzeczowej osobom potrzebującym i organizacjom i instytucjom charytatywnym
 • Wspieranie finansowe i organizatorskie wielu regionalnych zamierzeń kulturalnych

Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich jest:

 • współzałożycielem Wojewódzkiego Związku Pracodawców
 • inicjatorem i współzałożycielem Wojewódzkiego Oddziału Polskiej Izby Handlu Zagranicznego
 • inicjatorem i współzałożycielem Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, która posiada swoje oddziały w Nowej Rudzie, Dzierżoniowie, Wałbrzychu oraz Centrum Wspierania Biznesu w Dzierżoniowie
 • współzałożycielem „Fundacji dla Świdnicy” mającej na celu ratowanie zabytków Świdnicy oraz rozwoju kulturalnego miasta
 • współorganizatorem I Polsko-Saksońskiego Forum Przedsiębiorców w Zielonej Górze w 1993 r.
 • współorganizatorem pierwszego w województwie wałbrzyskim kursu dla członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa
 • współorganizatorem i w dużej mierze sponsorem ogólnopolskiej imprezy kulturalnej „Święto Słowa” w latach 1987, 1988, 1989, 1990
 • współzałożycielem Klubu Rotary International Świdnica-Wałbrzych
 • współzałożycielem Sejmiku Gospodarczego Województwa Dolnośląskiego
 • współzałożycielem Polsko-Czeskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
 • inicjatorem wielu innych projektów, mających na celu regionalny rozwój gospodarczy

W roku 2000 SPiKŚ obchodziło swoje 10-lcie, a z tej okazji „Kapituła Klubu 25” nadała 18.02.2000 r. 5 specjalnych wyróżnień „Wiecznego Pióra 1990-2000” za zasługi dla rozwoju gospodarczego kraju, propagowanie idei gospodarki rynkowej, głoszenie tolerancji Panom:

 • Wicepremierowi – prof. Dr Leszkowi Balcerowiczowi
 • Wicemarszałkowi Sejmu RP – Markowi Borowskiemu
 • Komentatorowi „Gazety Wyborczej” – Ernestowi Skalskiemu
 • Pisarzowi, felietoniście – Andrzejowi Szczypiorskiemu
 • Prezydentowi Sudeckiej Izby Przymysłowo-Handlowej – Edwardowi Szywale

O celach SPiKŚ mówi nasz statut w Art. 6:

 1. Celem Stowarzyszenia jest umożliwienie członkom Stowarzyszenia samorealizacji przez intelektualne oddziaływanie na postawy ludzi o odmiennych poglądach w przedmiocie przedsiębiorczości, aktywności życiowej i gospodarczej.
 2. Propagowanie postaw i działań skierowanych na popieranie, umacnianie oraz ochronę prywatnej własności.
 3. Wspieranie inicjatyw mających na celu pobudzanie obywatelskiej aktywności gospodarczej i społecznej.
 4. Upowszechnianie etosu pracy i sukcesu.
 5. Umacnianie integracji grupowej.
 6. Działanie na rzecz poprawy sytuacji ekonomicznej państwa oraz obywateli.

Oraz art. 7c:

 1. Prowadzenie działalności oświatowej, charytatywnej, wspieranie finansowe kultury i sztuki.

 

Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców
i Kupców Świdnickich w roku 2002
Jerzy Skonieczny

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014