Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Statut 2012

2012-2021

STATUT

STOWARZYSZENIA PRZEDSIĘBIORCÓW

 I KUPCÓW ŚWIDNICKICH

 

NASZA MISJA:

Być profesjonalnym Stowarzyszeniem, wspierającym swoich członków, będącym miejscem wymiany doświadczeń, wspomagającym inicjatywy gospodarcze, edukacyjne i kulturalne oraz okazującym szacunek współczłonkom, współpracownikom i społeczności.

Jednolity tekst Statutu uwzględniający uchwałę nr 2 o zmianie statutu z dnia 18.01.2012 r.

ROZDZIAŁ I – Założenia ogólne.

Art. 1.

Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich zwane w treści statutu Stowarzyszeniem lub w skrócie SPiKŚ jest organizacją działającą zgodnie z porządkiem prawnym panującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art.2.

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Świdnica.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 3.

Stowarzyszenie posiada odznakę członkowską w postaci własnego godła.

Art. 4.

Godłem Stowarzyszenia jest waga na tle herbu Świdnicy.

Art. 5.

Stowarzyszenie może współpracować i być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji, stowarzyszeń o tożsamych i zbliżonych celach statutowych.

ROZDZIAŁ II – Cele i metodyka działania.

 

Art. 6.

Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie:

 1. promocji „przedsiębiorczości”, aktywności zawodowej i gospodarczej,
 2. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,
 3. ochrony i promocji zdrowia,
 4. charytatywnym na rzecz potrzebujących,
 5. pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych,
 6. kultury fizycznej i sportu,
 7. kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i tradycji,
 8. wspomagającym rozwój gospodarczy,
 9. wspomagającym rozwój społeczności lokalnej,
 10. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 11. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
  a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 12. integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 13. umacnianie integracji grupowej.

Art. 7.

Stowarzyszenie osiąga swe cele poprzez:

 1. organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów, imprez towarzyskich, sportowych oraz innych imprez,
 2. prowadzenie działalności wydawniczej,
 3. współpracę ze wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
 4. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów
  w sprawach dotyczących celów działalności Stowarzyszenia,
 5. wyrażenie opinii o projektach prawnych dotyczących zagadnień i w sprawach
  w zakresie celów działalności,
 6. prowadzenie działalności klubowej dla członków,
 7. reprezentowanie członków Stowarzyszenia i obrona ich interesów,
 8. prowadzenie działalności oświatowej, charytatywnej – wspieranie finansowo osób niepełnosprawnych, potrzebujących, kultury i sztuki,
 9. prowadzenie działalności gospodarczej na cele statutowe Stowarzyszenia,
 10. inne działania realizujące cele statutowe.

 

ROZDZIAŁ III – Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 

Art. 8.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków Klubu 25 – których liczba jest ograniczona do 25,
 2. Zwyczajnych,
 3. Członków Seniorów,
 4. Wspierających,
 5. Honorowych,
 6. Honorowych członków Klubu 25.

 

Art. 9.

Członkiem Klubu 25 może zostać zwyczajny Członek Stowarzyszenia o co najmniej rocznym stażu w Stowarzyszeniu, wybrany w głosowaniu tajnym przez pozostałych Członków Klubu 25. Honorowym członkiem Klubu 25 zostaje członek założyciel w momencie uzyskania statutu członka seniora jak również Honorowym członkiem Klubu 25 zostaje członek Klubu 25 z 20-letnim stażem w Stowarzyszeniu, który uzyskał status członka seniora.

Art. 10.

Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce lub cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania w Polsce, która:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. cieszy się nienaganną opinią w środowisku,
 3. nie była karana sądownie,
 4. prowadzi działalność gospodarczą lub nią kieruje, ewentualnie wykonuje wolny zawód,
 5. uzyskała poręczenie dwóch członków Klubu 25,
 6. złożyła deklaracje:
 7. przystąpienia do Stowarzyszenia,
 8. czynnej pracy przy realizacji celów Stowarzyszenia,
 9. uiszczania składek członkowskich,
 10. przestrzegania statutu Stowarzyszenia,
 11. wpłaciła wpisowe, którego wysokość jest uchwalana przez Walne Zgromadzenie członków SPiKŚ.

Art. 11.

Członkiem seniorem może zostać członek SPiKŚ, który osiągnął wiek emerytalny, przeszedł na emeryturę lub rentę.

 • 1. Decyzję o przesunięciu w poczet członków seniorów SPiKŚ podejmuje Zarząd SPiKŚ na prośbę członka SPiKŚ zwracającego się o przyjęcie w poczet członków seniorów lub na wniosek Klubu 25.
 • 2. Członek senior dobrowolnie uczestniczy w spotkaniach SPiKŚ i zwolniony jest z wpłacania składki.
 • 3. Honorowy Członek Klubu 25 SPiKŚ ma prawo uczestniczyć w spotkaniach Klubu 25
  z głosem doradczym.

Art. 12.

Członkiem wspierającym może być osoba prawna, która poprzez swych przedstawicieli złożyła deklarację odpowiednio do brzmienia Art.10, ewentualnie inna osoba udzielająca stałego wsparcia Stowarzyszeniu.

Art. 13.

Członkiem honorowym może być osoba wyróżniona przez Zarząd za szczególne zasługi przy realizacji celów Stowarzyszenia. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć aktywnie na Zgromadzeniach Członków oraz w pracach Zarządu Stowarzyszenia.

 

Art. 14.

Przyjęcie w poczet Członków poprzedzone musi być co najmniej 3-miesięcznym stażem kandydackim, za wyjątkiem byłego Członka ubiegającego się o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia, który zwolniony jest z obowiązku odbycia stażu kandydackiego.

Art. 15.

 • 1. O przyjęciu w poczet Członków i kandydatów na Członków decyduje Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie uchwały Członków Klubu 25, która jest wiążąca dla Zarządu SPiKŚ.
 • 2. Podjęcie uchwały Członków Klubu 25 następuje na podstawie tajnego głosowania przy obecności 2/3 Członków Klubu 25.

Art. 16.

 • 1. Zwyczajni Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia i spotkaniach członków, które odbywają się co najmniej raz w miesiącu.
 • 2. Członkowie seniorzy, członkowie wspierający oraz członkowie honorowi mają prawo uczestniczyć w spotkaniach Stowarzyszenia.
 • 3. Członkom zwyczajnym i członkom seniorom przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze za wyjątkiem członków – osób prawnych, innych organizacji, którym bierne prawo nie przysługuje.
 • 4. Członkowie mają prawo do korzystania z pomocy Stowarzyszenia, jak i z jego urządzeń.
 • 5. Członkowie mają prawo nosić odznakę oraz posiadać legitymację Stowarzyszenia.
 • 6. Członkowie mają obowiązek płacenia składek, z wyłączeniem członków wspierających, honorowych i seniorów.

Art. 17.

Przyczynami utraty członkostwa są:

 1. utrata zdolności do czynności prawnych,
 2. śmierć członka lub likwidacja osoby prawnej i organizacji,
 3. utrata dobrego imienia,
 4. zaleganie ze składkami członkowskimi ponad trzy miesiące,
 5. nieobecność na co najmniej 5 planowanych spotkaniach w roku kalendarzowym Stowarzyszenia i Klubu 25,
 6. nieobecność na 3 kolejnych planowanych spotkaniach SPiKŚ i Klubu 25,
 7. działanie na szkodę SPiKŚ lub jego członków
 8. wystąpienie.

Art. 18.

O utracie członkostwa decyduje Zarząd przez podjęcie uchwały, od której przysługuje zainteresowanym odwołanie do Zebrania Członków, którzy rozstrzygają tę sprawę
w głosowaniu tajnym.

ROZDZIAŁ IV – Władza.

Art. 19.

 • 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd
 • 2. Organami Stowarzyszenia są:
 1. Komisja Rewizyjna,
 2. Sąd Honorowy.

Art. 20.

 • 1. Wybory władz i organów Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w 3-cią środę stycznia po zakończeniu kadencji Zarządu przy obecności 2/3 liczby członków uprawnionych do głosowania.
 • 2. Kadencja władz i organów Stowarzyszenia trwa 2 lata.
 • 3. Prezesa wybiera Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze w głosowaniu tajnym spośród zgłoszonych kandydatów przez Klub 25 i członków Stowarzyszenia.

Zasady wyboru określi Regulamin Wewnętrzny Stowarzyszenia.

 • 4. W przypadku ustąpienia, zawieszenia członkostwa, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

Art. 21.

Uchwały władz podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ liczby uprawnionych do głosowania, o ile statut nie przewiduje surowszych warunków. W przypadku równej liczby głosów w głosowaniu jawnym decyduje głos prowadzącego obrady.

Art. 22.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, do kompetencji którego należy:

 1. ustalenie programu działania Stowarzyszenia,
 2. wybór Prezesa Zarządu,
 3. wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Honorowego,
 4. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
 5. ustalanie wysokości składek oraz wpisowego,
 6. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
 7. nadawanie tytułu „Honorowy Prezes Zarządu Stowarzyszenia”,
 8. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
 9. podjęcie uchwały o likwidacji Stowarzyszenia i sposobie jej przeprowadzenia,
 10. podjęcie uchwał o zmianie statutu.

Art. 23.

Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków przez rozesłanie zaproszeń; zebranie to może zwołać również 1/5 liczby członków Stowarzyszenia. Walne Zebranie odbywać się będzie
w 3-cią środę stycznia lub w innym terminie wskazanym przez zwołującego.

Art. 24.

Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresach, gdy Walne Zebranie Członków nie obraduje.

Art. 25.

W skład Zarządu wchodzi od 3 do 7 członków, w zależności od potrzeb Stowarzyszenia. Zarząd wyłania ze swego składu Wiceprezes, Sekretarza, Skarbnika, Rzecznika Dyscyplinarnego, Mistrza Ceremonii Klubowych.

Art. 26.

Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Do skutecznego składania oświadczenia woli, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych niezbędne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub jego zastępcy z jednym z członków Zarządu.

Art. 27.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. ustalanie projektów działania Stowarzyszenia,
 2. ustalanie zasad gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
 3. opracowywanie operatywnego zarządu majątkiem Stowarzyszenia,
 4. podejmowanie decyzji o pozbawieniu członkostwa,
 5. tworzenie zakładów gospodarczych i mianowanie ich kierowników,
 6. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do innych organizacji,
 7. sporządzanie bilansu rocznego,
 8. zaciąganie zobowiązań majątkowych do kwoty ustalonej przez Walne Zebranie,
 9. podejmowanie decyzji o zawieszeniu członka Stowarzyszenia,
 10. czuwanie nad przestrzeganiem zasad Statutowych oraz Regulaminów Wewnętrznych Stowarzyszenia.

Art. 28.

Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu. W posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia mają prawo uczestniczyć Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Przewodniczący Sądu Honorowego.

Art. 29.

Zarządem kieruje Prezes Zarządu Stowarzyszenia, do którego obowiązków należy:

 1. Zwoływanie i prowadzenie zgromadzeń członków Stowarzyszenia i Klubu 25
 2. Otwieranie Walnych Zebrań Członków.
 3. Kierowanie i organizowanie pracy Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Kierowanie i organizowanie działania Klubu 25.
 5. Reprezentowanie SPiKŚ na zewnątrz wobec władz lokalnych i regionalnych administracji samorządowej i państwowej, innych organizacji, przedstawicieli Rządu RP i Parlamentu.
 6. Przygotowywanie propozycji składu władz, Organów Stowarzyszenia i zgłoszenie ich do wyboru Walnemu Zgromadzeniu.
 7. Przygotowywanie propozycji projektów uchwał, rezolucji, opinii i przedstawianie ich do akceptacji Zarządowi, Zgromadzeniu Członków lub Walnemu Zgromadzeniu Członków.
 8. Przyjmowanie i zwalnianie etatowych pracowników Stowarzyszenia.
 9. Podejmowanie wszelkich innych działań i decyzji mających oparcie w Statucie Stowarzyszenia i Regulaminach Wewnętrznych zmierzających do budowania siły
  i autorytetu Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, tworzenia lobby przedsiębiorców oraz tworzenia więzi środowiskowej i towarzyskiej.

Art. 30.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, której pracami kieruje Przewodniczący wybrany przez Członków tej Komisji, spośród jej składu.

Art. 31.

 • 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola przestrzegania przez Zarząd obowiązujących przepisów oraz sposobu realizacji uchwał Walnego Zebrania Członków.
 • 2. Ze swej działalności Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu Członów
 • 3. Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli w razie potrzeby nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Art. 32.

 • 1. Sąd Honorowy składa się z trzech członków, którego pracami kieruje Przewodniczący Sądu Honorowego wybrany przez Członków Sądu, spośród jego składu.
 • 2. Sąd Honorowy rozpoznaje sprawy przedłożone do rozstrzygnięcia z zakresu nieprzestrzegania norm etycznych przez poszczególnych członków Stowarzyszenia.
 • 3. Sąd wyrokując opiera się na zwyczajowo przyjętym poczuciu sprawiedliwości.

Art. 33.

Sąd może w wyniku rozpatrzenia sprawy w wyroku rozstrzygać o:

 1. naprawieniu wyrządzonej szkody,
 2. zaniechaniu działań w zakresie nieprzestrzegania norm etycznych,
 3. zawieszeniu w prawach członka na okres nie dłuższy niż rok,
 4. może wnioskować do Zarządu SPiKŚ o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia,
 5. umorzeniu postępowania.

Art. 34.

Po wydaniu wyroku sąd sporządza uzasadnienie wyroku na piśmie i doręcza stronom postępowania i Prezesowi Zarządu.

Art.35.

 1. Stronom postępowania służy prawo złożenia odwołania od wydanego wyroku w ciągu 7 dni od otrzymania wyroku, do zgromadzenia członków stowarzyszenia, które składa się za pośrednictwem Prezesa Zarządu.
 2. Odwołanie rozpatruje ogólne zgromadzenie członków stowarzyszenia, którym kieruje Prezes Zarządu, w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od złożenia odwołania.
 3. Ogólne zgromadzenie członków stowarzyszenia po wysłuchaniu wyroku sądu
  i odwołania, które przedstawi Prezes Zarządu może:
 4. Utrzymać w mocy wyrok sądu honorowego,
 5. Uchylić wyrok sądu honorowego i umorzyć postępowanie,
 6. Decyzja ogólnego zgromadzenia członków stowarzyszenia zapada bezwzględną większością głosów członków obecnych na zebraniu w głosowaniu tajnym.
 7. Decyzja ogólnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ V –  Majątek Stowarzyszenia. 

Art. 36.

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

 1. wpisowego,
 2. składek,
 3. dotacji, darowizn, zapisów,
 4. wpływów z działalności gospodarczej.

Art. 37.

Wszelkie decyzje w sprawie zbycia części majątku Stowarzyszenia ponad kwotę ustaloną uchwałą Walnego Zebrania Członków wymagają zgody Walnego Zebrania Członków.

Art. 38.

Majątkiem dysponuje Zarząd w ramach zatwierdzonego budżetu, przy czym rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

ROZDZIAŁ VI – Zmiana statutu i likwidacja Stowarzyszenia

 

Art. 39.

Uchwała Walnego Zgromadzenia  w sprawie zmiany statutu lub likwidacji Stowarzyszenia może być podjęta większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

Art. 40.

Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia musi określać sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

Art. 41.

Zmiana statutu wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Członków.

Art. 42.

Po każdej zmianie Statutu Stowarzyszenia Zarząd zobowiązany jest sporządzić jednolity tekst statutu.

Art. 43.

Członkowie Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich przyjmują jako obowiązujący Statut SPiKŚ. Obowiązują ich również szczegółowe uregulowania Stowarzyszenia, takie jak Regulaminy Wewnętrzne SPiKŚ.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014