Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Apelują o tańszą energię

Członkowie SPiKŚ skierowali apel na ręce Mariusza Macieja Swora, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o obniżenie cen za energię elektryczną, co wspomogłoby polską przedsiębiorczość z obliczu ogólnoświatowego kryzysu. Apel skierowany został także na ręce Donalada Tuska – Prezesa Rady Ministrów, Waldemara Pawlaka – Wicepremiera, Ministra Gospodarki, Bronisława Komorowskiego – Marszałka Sejmu RP, Bogdana Borusewicza – Marszałka Senatu RP, Dariusza Lubery – Prezesa TAURON Polska Energia S.A., oraz parlamentarzystów z naszego regionu: Zbigniewa Chlebowskiego, Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej, Moniki Wielichowskiej, Anny Zalewskiej, Henryka Gołębiewskiego, Tomasza Smolarza, Jakuba Szulca, Waldemara Wiązowskiego, Stanisława Jurcewicza i Romana Ludwiczuka.

Oto treść wystąpienia:

Szanowny Panie Prezesie,

W imieniu przedsiębiorców zrzeszonych w Stowarzyszeniu Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich oraz wszystkich firm dotkniętych podwyżkami cen energii elektrycznej, chciałbym zaapelować o obniżenie aktualnie obowiązujących taryf cenowych.

Na przełomie roku mieliśmy do czynienia z bezprecedensowymi w skali Unii Europejskiej podwyżkami cen energii elektrycznej dla przemysłu. Licząc styczeń 2009 do stycznia 2008 wzrosły one o 41,57 %. Rozpatrując tę sprawę szerzej należy stwierdzić, że Polska obok Wielkiej Brytanii, Rumunii i Irlandii jest w grupie państw, w których energia elektryczna w ciągu 12 lat zdrożała znacznie powyżej średniej unijnej (raport Europejskiej Agencji Środowiska – EEA).
Podwyżka przekraczająca 40% ceny energii w czasie globalnego kryzysu gospodarczego dla firm, z branż energochłonnych (stalowa, przetwórstwa metali nieżelaznych, cynkownicza, cementowa, papiernicza, chemiczna i wiele innych), których koszty energii są jednymi z podstawowych kosztów produkcyjnych jest zabójcza. Żadna firma nie jest wstanie w żaden sposób, przy minimalnych marżach występujących obecnie na rynku, sfinansować tak drastycznej podwyżki cen. Skutkować to będzie, przy utracie konkurencyjności produktu na rynku międzynarodowym, zamknięciem zakładów pracy i zwolnieniem wielu pracowników. Wzrost cen energii dla przemysłu nie może być rekompensatą dla niewielkiego wzrostu cen dla odbiorców indywidualnych, kształtowanego przez koniunkturalizm polityczny. Przemysł nie może również być obciążany koniecznością modernizacji energetyki w Polsce, bo to doprowadzi do lawinowego zamykania zakładów i grupowych zwolnień pracowników. Pierwsze przypadki takich bankructw są już nam znane (Huta Szopienice, Huta Stalowa Wola).
Celowe wydaje się przywrócenie regulacji cen energii elektrycznej dla przemysłu przez URE. Mamy nadzieję, że wspólne działania przedsiębiorców i polityków doprowadzą do wycofania się producentów energii elektrycznej z tak drastycznych podwyżek cen dla przemysłu. Pseudo uwolnienie cen energii elektrycznej w dobie globalnego kryzysu, bez nadzoru państwa nad gospodarką energetyczną jest wysoce nieprzemyślaną decyzją przynoszącą negatywne skutki dla przemysłu w Polsce.
Popieramy postulaty formułowane przez organizacje samorządu gospodarczego w całym kraju, mające na celu ratowanie wielu gałęzi krajowego przemysłu.

Są to w szczególności:
1. Obniżenie stawki opłaty przejściowej wynikających z ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych mocy i energii elektrycznej. W ustawie założono koszty osierocone na rok 2009 w wys. 2,1 mld zł., wynikające z podniesienia, na wniosek niektórych wytwórców, stawek rekompensat na 2009 rok o 9 proc. w stosunku do obowiązujących w roku 2008. Przy obserwowanym wzroście cen na rynku hurtowym utrzymywanie rekompensat z tytułu rozwiązania KDT na takim poziomie nie jest uzasadnione.
2. Redukcja stawki akcyzy na energię elektryczną do minimalnego poziomu określonego w unijnych dyrektywach, czyli do poziomu 1 euro za 1 MWh dla gospodarstw domowych i 0,5 euro za MWh dla klientów biznesowych. Obniżenie stawki akcyzy proponował już Prezes URE w marcu 2008 w dokumencie „Program pomocy odbiorcom wrażliwym społecznie na rynku energii elektrycznej i gazu oraz propozycje zmian legislacyjnych, niezbędnych do wdrożenia programu”. Zmniejszone wpływy budżetowe z tytułu obniżenia stawek akcyzy zostaną zrekompensowane zwiększonymi wpływami z tytułu VAT, wynikającymi ze wzrostu cen energii.
3. Zwiększenie konkurencji na rynku dostawców energii poprzez uproszczenie procedur, a najlepiej automatyzację, procedury zmiany sprzedawcy.
4. Zwiększenie transparentności oraz płynności hurtowego rynku energii poprzez: – wprowadzenie obligatoryjnej sprzedaży 100 proc. produkowanej energii elektrycznej na ogólnie dostępnym, transparentnym rynku zorganizowanym przez podmioty posiadające bloki objęte ustawą o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem KDT,
– kontrola czy handel energią elektryczną wewnątrz skonsolidowanych grup energetycznych odbywa się po cenach rynkowych lub czy te podmioty stosują te same ceny dla klientów z grupy i dla klientów zewnętrznych; alternatywnie proponuje się wprowadzenie obowiązku sprzedaży na giełdzie dla tych grup,
– przygotowanie przez Prezesa URE, we współpracy z PSE Operator, w terminie do 31 marca 2009 r., raportu o stanie konkurencyjności rynku hurtowego; raport powinien obejmować ocenę stopnia koncentracji w każdej godzinie roku , wskazywać potencjalne obszary wykorzystywania siły rynkowej przez producentów oraz zawierać rekomendacje dla Ministra Skarbu Państwa i Prezesa UOKiK dotyczące działań mających na celu wspieranie konkurencji (horyzont krótkoterminowy) oraz jej rozwój (horyzont długoterminowy).
5. Wprowadzenie ścisłego nadzoru właścicielskiego nad polityką cenową i inwestycyjną prowadzoną przez spółki węglowe.
Realizacja powyższych punktów powinna prowadzić do zapewnienia równowagi pomiędzy potrzebami inwestycyjnymi sektora energetycznego i realnymi możliwościami finansowymi odbiorców energii. Mamy świadomość konieczności zapewnienia tej równowagi i stabilności działań oraz rozwoju rynku z punktu widzenia realizacji nowych inwestycji. Tym samym z rynku zniknęłyby negatywne komunikaty, które pojawiły się w ostatnim czasie dotyczące m.in. cen maksymalnych na rynku czy też uzasadnionego poziomu cen hurtowych na rok 2009.
Wyrażamy nadzieję, że dramatyczna sytuacja wielu przedsiębiorstw naszego regionu nie jest dla Państwa obojętna. Prosimy o uwzględnienie ich problemów i korektę obowiązujących taryf.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Przedsiębiorców
i Kupców Świdnickich
Edward Szywała

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014