Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Przedsiębiorcy oceniają krytycznie

Opinia do projektu budżetu miasta Świdnicy na 2004r

Projekt budżetu miasta na 2004r. przygotowany został w oparciu o znowelizowaną ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i ustawy o finansach publicznych. Nowelizacje wprowadziły wiele zmian systemowych, co znalazło swoje odbicie w projekcie budżetu na 2004r. (m.in. przejęcie przez samorząd części zadań finansowanych jeszcze w 2003r. z dotacji celowych budżetu państwa, a które obecnie finansowane będą z dochodów własnych).

Planowane dochody ogółem ujęte w projekcie uchwały budżetowej zostały określone w wysokości 79mln zł i będą niższe o 2,8% niż w 2003r..

Planowane wydatki ogółem wyniosą 81,5mln zł tj. o 5,7% mniej niż w 2003r. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na poziomie 6,3mln zł (w tym 4,1 mln na Bibliotekę Miejską).

Ustalony na 2004r. deficyt budżetowy w wysokości 2,5mln będzie niższy niż w roku ubiegłym. Źródłem sfinansowania deficytu i spłaty zadłużenia w 2004r. ma być kredyt długoterminowy w kwocie ok. 10 mln zł.

Najważniejsze wskaźniki planowanego na 2004r. budżetu ulegają pogorszeniu:

 

– relacja obsługi zadłużenia do dochodu rośnie z 11% w roku 2003 do 12,4% w roku 2004. (przy ustawowym ograniczeniu do max. 15%)

– relacja zadłużenia do dochodu rośnie z 47,7% do 52,3% (przy ustawowym ograniczeniu do 60%), a łączna kwota długu przekracza 41 mln. zł.

 

Aby zapewnić wpływ budżetu na szeroko pojęte wspieranie rozwoju gospodarczego Świdnicy niezbędne jest:

1.      zwiększenie dochodów budżetu 2004r. i wydatków na inwestycje w pierwszej kolejności o takie ,które w przyszłości będą przynosić dochody budżetu miasta, (miasto nie realizuje żadnej inwestycji ,która w przyszłości zwiększyła by dochody budżetu miasta),

2.      ożywienie działalności gospodarczej i stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju działalności gospodarczej i tworzenia nowych firm i miejsc pracy,

3.      utworzenie rezerwy celowej na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w tym na udział własny do projektów zgłoszonych do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (poprawa dostępności terenów inwestycyjnych, układ komunikacyjny miasta, rewitalizacja „Starego Miasta” i inne),

4.      podjęcie odważnych kroków związanych z prywatyzacją składników majątkowych miasta,

5.      podjęcie niezbędnych działań do weryfikacji wszystkich wydatków w celu wyeliminowania zbędnych.

 

Obciążenie dochodów budżetowych wydatkami bieżącymi w wysokości 95,3% i nikłe nakłady inwestycyjne powodują, że budżet 2004r. jest budżetem pasywnym, służącym realizacji jednorocznych planów, nie wytycza kierunków rozwoju miasta na następne lata, nie zapewnia i nie zabezpiecza środków na współfinansowanie ewentualnych inwestycji przy udziale środków z Unii Europejskiej, zwiększa zadłużenie miasta.

 

Zarząd Stowarzyszenia

Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014