Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Rada Muzeum

Świdnicka Rada Miejska powołała nowy skład Rady Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy na sesji w dniu 31 stycznia. Kadencja poprzedniej rady zakończyła się w grudniu.

Rada Muzeum, która w przypadku świdnickiego muzeum składa się z ośmiu osób, sprawuje nadzór na wypełnianiem przez muzeum jego powinności, ocenia – co najmniej raz do roku – działalność muzeum oraz zatwierdza przedstawiony przez dyrektora roczny plan działalności i roczne sprawozdanie z działalności. Praca w Radzie Muzeum jest nieodpłatna.

Zgodnie z ustawą o muzeach w skład rady powołuje się osoby wskazane przez Radę Miejską, stowarzyszenia naukowe i twórcze, fundacje i inne instytucje wspierające działalność muzeum, dyrektora muzeum i samą radę muzeum. O zgłoszenie kandydatów Prezydent Świdnicy zwrócił się do Rady Miejskiej, rady muzeum, Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej, Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich oraz dyrektora muzeum.

Ostatecznie w skład Rady weszli: Mariusz Barcicki i Jan Górski (wskazani przez Radę Miejską), Urszula Pawłowska i Barbara Sawicka (wskazane przez Radę Muzeum Dawnego Kupiectwa), Stanisław Kotełko (wskazany przez Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej), Beata Moskal-Słaniewska (wskazana przez Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich) oraz Stanisław Zydlik i Wojciech Fabisiak (wskazani przez dyrektora Muzeum Dawnego Kupiectwa).

Rada po raz pierwszy spotkała się w nowym składzie 18 lutego. Podziękowano tym, którzy pracowali na rzecz muzeum w okresie 2000-2004, w tym Jerzemu Sosnowskiemu, reprezentującemu SPiKŚ i Krystynie Barteli, dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Przewodniczący poprzedniej kadencji Stanisław Kotełko przedstawił szczegółowe sprawozdanie z prac Rady w 2004 roku. Przyjęte zostało ono bez zastrzeżeń. Zebrani jednogłośnie przyjęli kandydaturę Stanisława Kotełko na przewodniczącego następnej kadencji. Także jednogłośnie funkcję wiceprzewodniczącego powierzono Janowi Górskiemu.

Członkowie Rady zwiedzili pomieszczenia, które od niedawna są własnością Muzeum Dawnego Kupiectwa – sale i pomieszczenia przylegające, w których znajdował się Urząd Stanu Cywilnego. Pomieszczenia poddane zostały gruntownej renowacji, wykonanej na bardzo wysokim poziomie estetycznym. Sale wzbudziły zachwyt członków rady. Dyrektor Rośkowicz złożył szczególne podziękowania na ręce Barbary Sawickiej, która bezpośrednio nadzorowała prace z ramienia Urzędu Miejskiego.

Przedstawiono także plan pracy placówki na rok 2005. Wśród planów jest między innymi zorganizowanie stałej wystawy o dziejach świdnickiego piwowarstwa oraz świdnickiego salonu mieszczańskiego i galerii obrazów artystów świdnickich. Wszystko to umożliwiły pozyskane dodatkowo pomieszczenia. Muzeum zgromadziło już część eksponatów.

Natomiast wystawy czasowe, planowane w tym roku to: „… myśląc Europa. Europejskie pielgrzymowanie Jana Pawła II” (wystawa zorganizowana w styczniu), „Kolory mojego miasta” – wystawa fotografii poświęconej Świdnicy autorstwa Marian Twardowskiego, „Rewaloryzacja świdnickiej katedry”, „Świdnica w latach 1945-1947”, „Mundus Mercatorius. Świat Kupiecki XVI – XIX w.”, „Życie muzyczne w Świdnicy”, wystawa w ramach Dni Fotografii, „Współczesna sztuka japońska”.

Ponadto Muzeum planuje organizację dwóch sesji naukowych: „Życie muzyczne świdnicy” i „Świdnica w latach 1945-47”.

Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich od lat współpracuje z Muzeum Dawnego Kupiectwa. Co roku pewna kwota trafia jako darowizna na konto Muzeum na zakup eksponatów. Od 2000 roku Stowarzyszenie przygotowuje i przeprowadza z pracownikami naukowymi muzeum  Konkurs Historyczny „Świdnica Moje Miasto”, w którym udział biorą uczniowie gimnazjów i liceów. Nagrody są bardzo cenne, w tym główną jest zawsze wyjazd za granicę, do jednej z europejskich stolic.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014