Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Rada obradowała

27 maja w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Świdnicy odbyło się VI plenarne posiedzenie Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki. Na spotkanie wyjazdowe przybyli Sygnatariusze Rady, członkowie Zespołu Koordynacyjnego, zespoły robocze Rady: przewodniczący, sekretarze i ich członkowie oraz osoby współpracujące z DRPiN.

Zaproszenie na posiedzenie przyjęli również przedstawiciele władz Świdnicy: prezydent miasta Wojciech Murdzek, wicestarosta Ryszard Wawryniewicz oraz Ekscelencja biskup diecezji świdnickiej ksiądz prof. dr hab. Ignacy Dec.

W gronie znamienitych uczestników spotkania znaleźli się: rektor–elekt Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski, nowi sygnatariusze DRPiN: rektor – elekt Akademii Wychowania Fizycznego prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz, rektor Wyższej Szkoły Bankowej prof. dr hab. Stefan Forlicz, Janusz Rybak – Wiceprezes Zachodniej Izby Gospodarczej, Wiesław Gaczyński – Wiceprezes Federacji Przedsiębiorców Powiatu Wrocławskiego, prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak – Wiceprzewodniczący Rady Wykonawczej Federacji Pracodawców Polski Zachodniej. Urząd Marszałkowski reprezentował Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Mieczysław Ciurla.

Gospodarzami spotkania byli Sygnatariusze DRPiN z regionu Świdnicy: Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich w osobach Prezesa Edwarda Szywały i Wiceprezesa Janusza Szostaka oraz Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w osobie Prezydenta Izby Mariusza Hoszowskiego. Spotkanie rozpoczął Kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC Marek Woron, który korzystając z okazji złożył życzenia nowo wybranemu Prezydentowi Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej Mariuszowi Hoszowskiemu, a Prezes Edward Szywała uhonorował kwiatami rektorów – elektów uczelni Akademii Wychowania Fizycznego i Wyższej Szkoły Bankowej. Kanclerz Loży Dolnośląskiej pełnił rolę moderatora posiedzenia.

Pierwszym punktem posiedzenia była krótka autoprezentacja uczestników spotkania. Część merytoryczną poprzedził uroczysty moment podpisania przez nowych Sygnatariuszy: Rektora WSB prof. dr hab. Stefana Forlicza i Rektora – elekta AWF prof. dr hab. Juliusza Migasiewicza Deklaracji Członkowskiej do DRPiN.

W słowach podziękowania skierowanych przez Kanclerza Marka Worona do nowych Sygnatariuszy znalazła się również zachęta skierowana do przedsiębiorców, aby włączali się w obszar podejmowanych przez DRPiN zadań.

W wystąpieniu powitalnym Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich Edward Szywała opowiedział o ekonomicznej strefie świdnickiej i historii SPiKŚ. Wskazał na dotychczasowe kontakty biznesu z nauką i wyraził nadzieję na ich rozwój.

Kolejnym punktem obrad było wystąpienie Rektora – elekta prof. dr hab. Juliusza Migasiewicza, reprezentującego Akademię Wychowania Fizycznego. Podstawowe cele tej uczelni to: kształcenie specjalistów sportu, trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego. Władze uczelni nieustannie rozwijają zakres kształcenia studentów. Oprócz działalności dydaktycznej prowadzone są badania naukowe nt. wszystkich przejawów sportu, fizjoterapii i turystyki. AZS AWF -organizacja działająca przy uczelni szkoli zawodników do poziomu olimpijskiego, w tym roku może pochwalić się przygotowaniem ok. 10 olimpijczyków. Przyszłość uczelni to tworzenie nowych kierunków studiów i wydziałów m.in. sportu i turystyki. AWF współpracuje z Uniwersytetem Przyrodniczym oraz Uniwersytetem Ekonomicznym, tworząc wspólne przedsięwzięcia np. kierunki podyplomowe.

Rektor WSB prof. dr hab. Stefan Forlicz przedstawił dane dotyczące dynamicznego rozwoju swojej uczelni – obecnie kształci ona 6000 studentów 1 stopnia (studia licencjackie), 4000 studentów 2 stopnia (studia magisterskie), 1500 studentów studiów podyplomowych. Od października br. uczelnia uruchamia studia MBA. Rektor WSB opisał także proces kształcenia kadr uczelnianych.

Kolejną częścią obrad były sprawozdania przewodniczących zespołów roboczych. Pierwszy ze sprawozdających Wojciech Podemski – koordynator Zespołu ds. jakości życia zrelacjonował dotychczasowe osiągnięcia i plany. Głównym celem zespołu są działania na rzecz równoważenia aktywności zawodowej, rozwoju osobistego i rodzinnego grupy społecznej ludzi czynnych zawodowo . Uczestnikami tego projektu są: Akademia Medyczna, Uniwersytet Ekonomiczny, Wojewódzki Ośrodek Medyczny Pracy wraz z firmami BCC. Zespół kończy obecnie prace nad projektem „ Akademia Mistrza” obejmujący kadry średniego szczebla kierowniczego i mający na celu równoważenie kompetencji menedżerskich, radzenia sobie z konfliktami, zarządzania czasem, zagrożeniami społecznymi. Zespół jest na końcowym etapie przygotowywania wniosków o fundusze unijne. Kolejnym obszarem zainteresowania zespołu w najbliższej przyszłości będzie grupa społeczna aktywnych seniorów.

Stan zaawansowania prac Zespołu ds. dyzajnu przedstawił koordynator zespołu Grzegorz Zieliński. Podkreślił on bardzo istotny fakt, iż polskiemu środowisku przedsiębiorców brakuje wiedzy o możliwości konkurowania poprzez dyzajn. Drugim zapóźnieniem jest fakt, iż obecnie bardzo mało specjalistów dyzajnu współpracuje aktywnie z Akademią Sztuk Pięknych.
Przedstawił pierwszy projekt zespołu, dotyczący badań i zapotrzebowań na dyzajn oraz diagnozujący potencjał do wykorzystania w tym obszarze. Pojawia się w chwili obecnej problem studentów opuszczających mury uczelni. Otóż około 200 absolwentów kończy rokrocznie studia na ASP i nie otrzymuje ofert zatrudnienia. W końcowym efekcie ta grupa przygotowanych specjalistów wyjeżdża za granicę w poszukiwaniu zatrudnienia. Polska gospodarka traci cenny kapitał twórczy. Kolejnym projektem , nad którym skupia się zespół jest organizacja praktyk studenckich. Następny projekt dotyczy ergonomii stanowisk pracy dla niepełnosprawnych. Grzegorz Zieliński zachęcił przedsiębiorców do formułowania swoich oczekiwań odnośnie praktyk studenckich w swoich firmach.

Kolejnym referentem był przewodniczący Zespołu zespół ds. przedsiębiorczości akademickiej Pan prof. dr hab. inż. Piotr A. Wrzecioniarz. Wobec wzrastającego zainteresowania wśród młodych ludzi kształceniem (ok. 130 tys. ludzi studiuje we Wrocławiu) współczesne uczelnie muszą stać uniwersytetami XXI wieku – aby to osiągnąć powinny wykorzystywać posiadany potencjał, który należy zamieniać na nową jakość. Prof. dr hab. inż Piotr A. Wrzecioniarz powołał się na artykuł zamieszczony w Gazecie Wrocławskiej pt. „Raj dla biznesmenów” (kopia artykułu rozdana została uczestnikom spotkania). Wg zamieszczonego w nim rankingu Wrocław jest najbardziej innowacyjnym miastem Polski. Jednym z największych atutów stolicy Dolnego Śląska jest wsparcie innowacyjności przez władze samorządowe.

Główną ideą przedsiębiorczości akademickiej jest zachęcanie studentów do zakładania firm. 14 kwietnia br. na Politechnice Wrocławskiej odbyło się inauguracyjne posiedzenie zespołu. Jego bardzo mocnym atutem jest skład osobowy, w który wchodzą prorektorzy uczelni – Sygnatariusze DRPiN. Zespół rozpoczął pracę nad przygotowaniem podstawowego projektu, jakim będzie publikacja wydawnictwa poświęconego przedsiębiorczości akademickiej Dolnego Śląska. Ma ona przedstawić te formę aktywności środowiska naukowego aby jeszcze bardziej pogłębić współpracę biznesu z nauką. Chęć zamieszczenia swojej prezentacji zgłosiło około 200 firm z wrocławskich uczelni. W ramach prac Zespołu powstał pomysł stworzenia podzespołu zadaniowego składającego się z prawników, zajmującego się problematyką przedsiębiorczości akademickiej oraz stworzeniem rozwiązań systemowych.

Jako przedstawiciel kolejnego Zespołu i w zastępstwie jego przewodniczącego prof. dr hab. inż. Jana Kocha wystąpił sekretarz zespołu d/s nauczania przedsiębiorczości Paweł Szpecht . Przedstawił on 3 cele zespołu: podnoszenie poziom innowacyjności, kompetencji pracowników, przedsiębiorców i partnerów. Przedstawił także inicjatywę wprowadzenia nauczania przedsiębiorczości jako nowego przedmiotu na 3 roku studiów. Tematyką będą problemy, z którymi spotykają się przedsiębiorcy oraz szkolenia z tego zakresu. Zajęcia mają być praktyczne i wyjątkowe pod względem jakości, ich zakres tematyczny będzie różny w zależności od profilu uczelni. Pan Paweł Szpecht poruszył bardzo istotną kwestię finansowania zajęć. Skierował apel, aby nadsyłać pomysły dla prof. Kocha odnośnie tego tematu.
Następnym występującym zgodnie z agendą posiedzenia był Cezary Rutka – członek Zespołu Koordynacyjnego DRPiN. Przedstawił on założenia nowopowstającego zespołu roboczego d/s innowacji pod swoim przewodnictwem. Cezary Rutka przedstawił cele zespołu i jego grupę docelową, będą to przedsiębiorcy i pracownicy przedsiębiorstw, pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni, doktoranci i studenci.
Zespół ma w planie zająć się:

 

 1. zdefiniowaniem barier współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a naukowcami
 2. istniejącymi barierami ze strony naukowców
 3. drogami realizacji pomysłu
 4. prowadzeniem szkoleń dla przedsiębiorców podnoszących wiedzę o komercjalizacji badań
 5. doradztwem grupowym i indywidualnym
 6. moderowaniem spotkań zespołów innowacyjnych, ułatwianiem komunikacji i wymiany doświadczeń.

Cezary Rutka przedstawił również grupę osób kluczowych zespołu: prof. dr hab. Andrzej Kaleta z Uniwersytetu Ekonomicznego, prof. Jacek Sroka z Uniwersytetu Wrocławskiego i Jan Wasilewski członek Zespołu Koordynacyjnego DRPiN.

Kolejnym punktem obrad było wystąpienie Janusza Szostaka ze Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, prezesa zarządu firmy Remy Automotive Poland w Świdnicy. Jego prezentacja dotyczyła. praktycznych aspektów współpracy przemysłu z nauką na przykładzie reprezentowanej przez siebie firmy. Prezentacja tego tematu opierała się na zaakcentowaniu szczególnej i fundamentalnie związanej z produkcją roli osiągnięć naukowych. Firma Remy Automotive Poland jest światowym potentatem w produkcji samochodowych części zamiennych. Filia świdnicka od swojego powstania związała swoje losy z wiodącą uczelnią techniczną Dolnego Śląska Politechniką Wrocławską, współpracuje również z Uniwersytetem Ekonomicznym, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Legnicy, Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu. Praktyczna forma wdrażania ścisłej współpracy z uczelniami to:

 

 1. kierunkowe i specjalistyczne praktyki studenckie w obszarach: służba rozwoju, służba zabezpieczenia technicznego, służba produkcyjna, służba marketingu, służba informatyczna, Lean Manufacturing, służba zarządzania zasobami ludzkimi
 2. prowadzenie prac magisterskich
 3. ścisła współpraca z laboratoriami specjalistycznymi
 4. udział w szkoleniach prowadzonych przez uczelnie
 5. członkostwo w Radzie Programowej EIT+

Po wystąpieniu Janusza Szostaka nastąpił moment wystąpień Gości honorowych posiedzenia:

Ekscelencja biskup ksiądz prof. dr hab. Ignacy Dec podkreślił, że wcześniej, gdy zasiadał jako Rektor w Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, brakowało dialogu pomiędzy nauką a przedsiębiorczością. Wyraził satysfakcję z zachodzących zmian w naszej rzeczywistości społecznej zwracając uwagę zebranych na fakt podmiotowości gospodarki i jej bardzo ważny wymiar moralny.

Prezydent Świdnicy Pan Wojciech Murdzek w swoim wystąpieniu uznał spotkanie tak znamienitego grona za wydarzenie bezprecedensowe dla miasta . Jego zdaniem siła ekspansji gospodarczej regionu bazuje na wybitnych indywidualnościach. W tym kontekście pełnią oni, oprócz korzystnej lokalizacji sprzyjającej inwestycjom, istotną rolę w rozwoju lokalnych ośrodków. Mimo odczuwalnego braku wyższej uczelni w Świdnicy władze będą dążyć do obecności wiedzy w przedsiębiorczości poprzez ułatwianie debiutu w biznesie, umożliwianie młodym ludziom rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Rektor – elekt Politechniki Wrocławskiej, prof. dr hab. inż Tadeusz Więckowski, wyraził zadowolenie z faktu uczestnictwa w spotkaniu grona generującego i określającego konkretne obszary współpracy nauki z biznesem. Przytoczył słowa JM Rektora prof. dr hab. inż. Tadeusza Lutego, iż Politechnika Wrocławska będzie konsekwentnie zwracała swoją twarz w kierunku gospodarki. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski przekazał informację, że Urząd Marszałkowski zdeklarował sponsorowanie projektu akredytowanych laboratoriów. Będzie to kontynuacja rozpoczętej współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim a urzędami . Zdaniem Pana profesora cechami nowoczesnego uniwersytetu są głównie: nauczanie na bardzo wysokim poziomie oraz transfer wiedzy do gospodarki cyt. „sami musimy wygenerować drogę rozwoju ponieważ funkcjonujemy w specyficznych i odmiennych warunkach (w porównaniu np. z uczelniami w USA)”.

Po wystąpieniach gości honorowych posiedzenia o krótką prezentację został poproszony przedstawiciel banku Citi Handlowy-sponsora spotkania. Uczestnikom została przedstawiona oferta usług finansowych banku dla przedsiębiorców.

W części końcowej posiedzenia Rady moderator Kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC Marek Woron poprosił o krótkie wystąpienie Dyrektora Loży Krzysztofa Mojzycha.

Przedstawił on krótką informację o kolejnej VI edycji konkursu „Urząd Skarbowy przyjazny przedsiębiorcy”, zainicjowanego przez BCC i prowadzonego wspólnie z Ministerstwem Finansów. Dzięki dotychczasowej, konsekwentnej realizacji konkursu udało się doprowadzić do tego, iż polepszyły się stosunki pomiędzy urzędami a przedsiębiorcami. Przyczyniła się do tego również lepiej wykształcona kadra urzędników i zachodzące zmiany ustawowe. Dyrektor Loży Krzysztof Mojzych zaprosił uczestników do udziału w konkursie poprzez ocenę działalności swojego urzędu skarbowego (w formie ankiety), zachęcił do propagowania idei konkursu w swoim środowisku. Poinformował zebranych, iż BCC prowadzi szereg działań zabiegających o zmiany w prawie.

27 maja w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Świdnicy odbyło się VI plenarne posiedzenie Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki. Na spotkanie wyjazdowe przybyli Sygnatariusze Rady, członkowie Zespołu Koordynacyjnego, zespoły robocze Rady: przewodniczący, sekretarze i ich członkowie oraz osoby współpracujące z DRPiN.

Zaproszenie na posiedzenie przyjęli również przedstawiciele władz Świdnicy: prezydent miasta Wojciech Murdzek, wicestarosta Ryszard Wawryniewicz oraz Ekscelencja biskup diecezji świdnickiej ksiądz prof. dr hab. Ignacy Dec.

W gronie znamienitych uczestników spotkania znaleźli się: rektor–elekt Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski, nowi sygnatariusze DRPiN: rektor – elekt Akademii Wychowania Fizycznego prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz, rektor Wyższej Szkoły Bankowej prof. dr hab. Stefan Forlicz, Janusz Rybak – Wiceprezes Zachodniej Izby Gospodarczej, Wiesław Gaczyński – Wiceprezes Federacji Przedsiębiorców Powiatu Wrocławskiego, prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak – Wiceprzewodniczący Rady Wykonawczej Federacji Pracodawców Polski Zachodniej. Urząd Marszałkowski reprezentował Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Mieczysław Ciurla.

Gospodarzami spotkania byli Sygnatariusze DRPiN z regionu Świdnicy: Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich w osobach Prezesa Edwarda Szywały i Wiceprezesa Janusza Szostaka oraz Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w osobie Prezydenta Izby Mariusza Hoszowskiego. Spotkanie rozpoczął Kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC Marek Woron, który korzystając z okazji złożył życzenia nowo wybranemu Prezydentowi Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej Mariuszowi Hoszowskiemu, a Prezes Edward Szywała uhonorował kwiatami rektorów – elektów uczelni Akademii Wychowania Fizycznego i Wyższej Szkoły Bankowej. Kanclerz Loży Dolnośląskiej pełnił rolę moderatora posiedzenia.

Pierwszym punktem posiedzenia była krótka autoprezentacja uczestników spotkania. Część merytoryczną poprzedził uroczysty moment podpisania przez nowych Sygnatariuszy: Rektora WSB prof. dr hab. Stefana Forlicza i Rektora – elekta AWF prof. dr hab. Juliusza Migasiewicza Deklaracji Członkowskiej do DRPiN.

W słowach podziękowania skierowanych przez Kanclerza Marka Worona do nowych Sygnatariuszy znalazła się również zachęta skierowana do przedsiębiorców, aby włączali się w obszar podejmowanych przez DRPiN zadań.

W wystąpieniu powitalnym Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich Edward Szywała opowiedział o ekonomicznej strefie świdnickiej i historii SPiKŚ. Wskazał na dotychczasowe kontakty biznesu z nauką i wyraził nadzieję na ich rozwój.

Kolejnym punktem obrad było wystąpienie Rektora – elekta prof. dr hab. Juliusza Migasiewicza, reprezentującego Akademię Wychowania Fizycznego. Podstawowe cele tej uczelni to: kształcenie specjalistów sportu, trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego. Władze uczelni nieustannie rozwijają zakres kształcenia studentów. Oprócz działalności dydaktycznej prowadzone są badania naukowe nt. wszystkich przejawów sportu, fizjoterapii i turystyki. AZS AWF -organizacja działająca przy uczelni szkoli zawodników do poziomu olimpijskiego, w tym roku może pochwalić się przygotowaniem ok. 10 olimpijczyków. Przyszłość uczelni to tworzenie nowych kierunków studiów i wydziałów m.in. sportu i turystyki. AWF współpracuje z Uniwersytetem Przyrodniczym oraz Uniwersytetem Ekonomicznym, tworząc wspólne przedsięwzięcia np. kierunki podyplomowe.

Rektor WSB prof. dr hab. Stefan Forlicz przedstawił dane dotyczące dynamicznego rozwoju swojej uczelni – obecnie kształci ona 6000 studentów 1 stopnia (studia licencjackie), 4000 studentów 2 stopnia (studia magisterskie), 1500 studentów studiów podyplomowych. Od października br. uczelnia uruchamia studia MBA. Rektor WSB opisał także proces kształcenia kadr uczelnianych.

Kolejną częścią obrad były sprawozdania przewodniczących zespołów roboczych. Pierwszy ze sprawozdających Wojciech Podemski – koordynator Zespołu ds. jakości życia zrelacjonował dotychczasowe osiągnięcia i plany. Głównym celem zespołu są działania na rzecz równoważenia aktywności zawodowej, rozwoju osobistego i rodzinnego grupy społecznej ludzi czynnych zawodowo . Uczestnikami tego projektu są: Akademia Medyczna, Uniwersytet Ekonomiczny, Wojewódzki Ośrodek Medyczny Pracy wraz z firmami BCC. Zespół kończy obecnie prace nad projektem „ Akademia Mistrza” obejmujący kadry średniego szczebla kierowniczego i mający na celu równoważenie kompetencji menedżerskich, radzenia sobie z konfliktami, zarządzania czasem, zagrożeniami społecznymi. Zespół jest na końcowym etapie przygotowywania wniosków o fundusze unijne. Kolejnym obszarem zainteresowania zespołu w najbliższej przyszłości będzie grupa społeczna aktywnych seniorów.

Stan zaawansowania prac Zespołu ds. dyzajnu przedstawił koordynator zespołu Grzegorz Zieliński. Podkreślił on bardzo istotny fakt, iż polskiemu środowisku przedsiębiorców brakuje wiedzy o możliwości konkurowania poprzez dyzajn. Drugim zapóźnieniem jest fakt, iż obecnie bardzo mało specjalistów dyzajnu współpracuje aktywnie z Akademią Sztuk Pięknych.
Przedstawił pierwszy projekt zespołu, dotyczący badań i zapotrzebowań na dyzajn oraz diagnozujący potencjał do wykorzystania w tym obszarze. Pojawia się w chwili obecnej problem studentów opuszczających mury uczelni. Otóż około 200 absolwentów kończy rokrocznie studia na ASP i nie otrzymuje ofert zatrudnienia. W końcowym efekcie ta grupa przygotowanych specjalistów wyjeżdża za granicę w poszukiwaniu zatrudnienia. Polska gospodarka traci cenny kapitał twórczy. Kolejnym projektem , nad którym skupia się zespół jest organizacja praktyk studenckich. Następny projekt dotyczy ergonomii stanowisk pracy dla niepełnosprawnych. Grzegorz Zieliński zachęcił przedsiębiorców do formułowania swoich oczekiwań odnośnie praktyk studenckich w swoich firmach.

Kolejnym referentem był przewodniczący Zespołu zespół ds. przedsiębiorczości akademickiej Pan prof. dr hab. inż. Piotr A. Wrzecioniarz. Wobec wzrastającego zainteresowania wśród młodych ludzi kształceniem (ok. 130 tys. ludzi studiuje we Wrocławiu) współczesne uczelnie muszą stać uniwersytetami XXI wieku – aby to osiągnąć powinny wykorzystywać posiadany potencjał, który należy zamieniać na nową jakość. Prof. dr hab. inż Piotr A. Wrzecioniarz powołał się na artykuł zamieszczony w Gazecie Wrocławskiej pt. „Raj dla biznesmenów” (kopia artykułu rozdana została uczestnikom spotkania). Wg zamieszczonego w nim rankingu Wrocław jest najbardziej innowacyjnym miastem Polski. Jednym z największych atutów stolicy Dolnego Śląska jest wsparcie innowacyjności przez władze samorządowe.

Główną ideą przedsiębiorczości akademickiej jest zachęcanie studentów do zakładania firm. 14 kwietnia br. na Politechnice Wrocławskiej odbyło się inauguracyjne posiedzenie zespołu. Jego bardzo mocnym atutem jest skład osobowy, w który wchodzą prorektorzy uczelni – Sygnatariusze DRPiN. Zespół rozpoczął pracę nad przygotowaniem podstawowego projektu, jakim będzie publikacja wydawnictwa poświęconego przedsiębiorczości akademickiej Dolnego Śląska. Ma ona przedstawić te formę aktywności środowiska naukowego aby jeszcze bardziej pogłębić współpracę biznesu z nauką. Chęć zamieszczenia swojej prezentacji zgłosiło około 200 firm z wrocławskich uczelni. W ramach prac Zespołu powstał pomysł stworzenia podzespołu zadaniowego składającego się z prawników, zajmującego się problematyką przedsiębiorczości akademickiej oraz stworzeniem rozwiązań systemowych.

Jako przedstawiciel kolejnego Zespołu i w zastępstwie jego przewodniczącego prof. dr hab. inż. Jana Kocha wystąpił sekretarz zespołu d/s nauczania przedsiębiorczości Paweł Szpecht . Przedstawił on 3 cele zespołu: podnoszenie poziom innowacyjności, kompetencji pracowników, przedsiębiorców i partnerów. Przedstawił także inicjatywę wprowadzenia nauczania przedsiębiorczości jako nowego przedmiotu na 3 roku studiów. Tematyką będą problemy, z którymi spotykają się przedsiębiorcy oraz szkolenia z tego zakresu. Zajęcia mają być praktyczne i wyjątkowe pod względem jakości, ich zakres tematyczny będzie różny w zależności od profilu uczelni. Pan Paweł Szpecht poruszył bardzo istotną kwestię finansowania zajęć. Skierował apel, aby nadsyłać pomysły dla prof. Kocha odnośnie tego tematu.
Następnym występującym zgodnie z agendą posiedzenia był Cezary Rutka – członek Zespołu Koordynacyjnego DRPiN. Przedstawił on założenia nowopowstającego zespołu roboczego d/s innowacji pod swoim przewodnictwem. Cezary Rutka przedstawił cele zespołu i jego grupę docelową, będą to przedsiębiorcy i pracownicy przedsiębiorstw, pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni, doktoranci i studenci.
Zespół ma w planie zająć się:

 1. zdefiniowaniem barier współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a naukowcami
 2. istniejącymi barierami ze strony naukowców
 3. drogami realizacji pomysłu
 4. prowadzeniem szkoleń dla przedsiębiorców podnoszących wiedzę o komercjalizacji badań
 5. doradztwem grupowym i indywidualnym
 6. moderowaniem spotkań zespołów innowacyjnych, ułatwianiem komunikacji i wymiany doświadczeń.

Cezary Rutka przedstawił również grupę osób kluczowych zespołu: prof. dr hab. Andrzej Kaleta z Uniwersytetu Ekonomicznego, prof. Jacek Sroka z Uniwersytetu Wrocławskiego i Jan Wasilewski członek Zespołu Koordynacyjnego DRPiN.

Kolejnym punktem obrad było wystąpienie Janusza Szostaka ze Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, prezesa zarządu firmy Remy Automotive Poland w Świdnicy. Jego prezentacja dotyczyła. praktycznych aspektów współpracy przemysłu z nauką na przykładzie reprezentowanej przez siebie firmy. Prezentacja tego tematu opierała się na zaakcentowaniu szczególnej i fundamentalnie związanej z produkcją roli osiągnięć naukowych. Firma Remy Automotive Poland jest światowym potentatem w produkcji samochodowych części zamiennych. Filia świdnicka od swojego powstania związała swoje losy z wiodącą uczelnią techniczną Dolnego Śląska Politechniką Wrocławską, współpracuje również z Uniwersytetem Ekonomicznym, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Legnicy, Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu. Praktyczna forma wdrażania ścisłej współpracy z uczelniami to:

 1. kierunkowe i specjalistyczne praktyki studenckie w obszarach: służba rozwoju, służba zabezpieczenia technicznego, służba produkcyjna, służba marketingu, służba informatyczna, Lean Manufacturing, służba zarządzania zasobami ludzkimi
 2. prowadzenie prac magisterskich
 3. ścisła współpraca z laboratoriami specjalistycznymi
 4. udział w szkoleniach prowadzonych przez uczelnie
 5. członkostwo w Radzie Programowej EIT+

Po wystąpieniu Janusza Szostaka nastąpił moment wystąpień Gości honorowych posiedzenia:

Ekscelencja biskup ksiądz prof. dr hab. Ignacy Dec podkreślił, że wcześniej, gdy zasiadał jako Rektor w Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, brakowało dialogu pomiędzy nauką a przedsiębiorczością. Wyraził satysfakcję z zachodzących zmian w naszej rzeczywistości społecznej zwracając uwagę zebranych na fakt podmiotowości gospodarki i jej bardzo ważny wymiar moralny.

Prezydent Świdnicy Pan Wojciech Murdzek w swoim wystąpieniu uznał spotkanie tak znamienitego grona za wydarzenie bezprecedensowe dla miasta . Jego zdaniem siła ekspansji gospodarczej regionu bazuje na wybitnych indywidualnościach. W tym kontekście pełnią oni, oprócz korzystnej lokalizacji sprzyjającej inwestycjom, istotną rolę w rozwoju lokalnych ośrodków. Mimo odczuwalnego braku wyższej uczelni w Świdnicy władze będą dążyć do obecności wiedzy w przedsiębiorczości poprzez ułatwianie debiutu w biznesie, umożliwianie młodym ludziom rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Rektor – elekt Politechniki Wrocławskiej, prof. dr hab. inż Tadeusz Więckowski, wyraził zadowolenie z faktu uczestnictwa w spotkaniu grona generującego i określającego konkretne obszary współpracy nauki z biznesem. Przytoczył słowa JM Rektora prof. dr hab. inż. Tadeusza Lutego, iż Politechnika Wrocławska będzie konsekwentnie zwracała swoją twarz w kierunku gospodarki. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski przekazał informację, że Urząd Marszałkowski zdeklarował sponsorowanie projektu akredytowanych laboratoriów. Będzie to kontynuacja rozpoczętej współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim a urzędami . Zdaniem Pana profesora cechami nowoczesnego uniwersytetu są głównie: nauczanie na bardzo wysokim poziomie oraz transfer wiedzy do gospodarki cyt. „sami musimy wygenerować drogę rozwoju ponieważ funkcjonujemy w specyficznych i odmiennych warunkach (w porównaniu np. z uczelniami w USA)”.

Po wystąpieniach gości honorowych posiedzenia o krótką prezentację został poproszony przedstawiciel banku Citi Handlowy-sponsora spotkania. Uczestnikom została przedstawiona oferta usług finansowych banku dla przedsiębiorców.

W części końcowej posiedzenia Rady moderator Kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC Marek Woron poprosił o krótkie wystąpienie Dyrektora Loży Krzysztofa Mojzycha.

Przedstawił on krótką informację o kolejnej VI edycji konkursu „Urząd Skarbowy przyjazny przedsiębiorcy”, zainicjowanego przez BCC i prowadzonego wspólnie z Ministerstwem Finansów. Dzięki dotychczasowej, konsekwentnej realizacji konkursu udało się doprowadzić do tego, iż polepszyły się stosunki pomiędzy urzędami a przedsiębiorcami. Przyczyniła się do tego również lepiej wykształcona kadra urzędników i zachodzące zmiany ustawowe. Dyrektor Loży Krzysztof Mojzych zaprosił uczestników do udziału w konkursie poprzez ocenę działalności swojego urzędu skarbowego (w formie ankiety), zachęcił do propagowania idei konkursu w swoim środowisku. Poinformował zebranych, iż BCC prowadzi szereg działań zabiegających o zmiany w prawie.

 

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014