Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Sprawozdanie prezydenta

Na Międzynarodowym Forum Gospodarczym, jakie odbyło się 9-10 czerwca w Sudeckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, z obszerną prezentacją działań, dotyczących sfery gospodarczej, wystąpił prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek. Naszkicował on statystyki ostatnich lat, przedstawił konkretne przedsięwzięcia, jakie władze samorządowe podejmowały w kadencji 2002-2006, by poprawić stan gospodarki miasta.

Bilans otwarcia w 2002 roku nie napawał optymizmem. Na obraz ten składały się między innymi następujące czynniki: – wysokie bezrobocie – od 2,9 tys. osób w roku 1997, do 6,5 tys. w roku 2002 (stopa bezrobocia 28,6%), – stale zmniejszająca się ilość osób pracujących – od 16,3 tys. osób w roku 2000, do 14,4 tys. osób w roku 2002, – znaczący wzrost przestępczości, – znaczący wzrost wydatków na pomoc społeczną, – stałe zmniejszanie się popytu w handlu i usługach rynkowych, – niekorzystne zjawiska demograficzne, w tym ujemny przyrost naturalny (-1,2 w roku 2002) oraz ujemne saldo migracji (-172 w roku 2002), – niekorzystne prognozy demograficzne – do roku 2030 prognozowany: * spadek liczby mieszkańców o 12 tys. osób, * spadek liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym o 12,6 tys. osób, * wzrost liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym o 6,7 tys. osób, (dwa ostatnie wskaźniki to efekt procesu „starzenia się” społeczności). Celem nadrzędnym, jaki postawiły sobie władze miasta, było: Doprowadzić do likwidacji bezrobocia i stymulować rozwój gospodarczy poprzez: 1) ulokowanie inwestorów strategicznych, 2) wsparcie sektora MŚP poprzez programy pomocowe i rozwój sieci kooperacyjnych, 3) rozbudowę infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia technicznego i komunikacja), 4) zapewnienie miejsc pracy dla osób młodych i wykształconych, 5) rozwój infrastruktury społecznej: edukacyjnej, mieszkaniowej, zdrowotnej, sportowo – rekreacyjnej, turystycznej itd. Plan działania był następujący: 1) szczegółowo zdiagnozować sytuację społeczno – gospodarczą Miasta, 2) ocenić aktualność oraz zmienić najważniejsze dokumenty strategiczne: strategię rozwoju, studium uwarunkowań, plany zagospodarowania przestrzennego, strategie rozwoju infrastruktury technicznej, 3) rozpocząć aktywną promocję gospodarczą Miasta, 4) utworzyć podstrefę Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 5) uchwalić i wdrożyć niezbędne programy pomocowe dla przedsiębiorców, 6) złożyć wnioski i pozyskać środki Unii Europejskiej na budowę infrastruktury technicznej, 7) przygotować i uzbroić tereny inwestycyjne, 8) ulokować 2 – 3 inwestorów strategicznych wraz z poddostawcami, 9) stymulować rozwój sieci kooperacyjnej, 10) przygotować i wdrożyć innowacyjne projekty gospodarcze, m.in. Świdnicki Park Przemysłowy, 11) przygotować i uzbroić tereny pod budowę infrastruktury społecznej, 12) stymulować rozwój sfery edukacyjnej, głównie szkół międzynarodowych i wyższych uczelni, 13) przygotować i wdrożyć programy rewitalizacji poszczególnych dzielnic Miasta. Podjęte i zrealizowane działania przygotowawcze 2003 – 2004: 1) zmieniono podstawowe dokumenty strategiczne, m.in. strategię rozwoju i studium uwarunkowań, 2) uchwalono zmiany większości planów zagospodarowania przestrzennego, uzyskując dodatkowo około 100 ha gruntów pod duże projekty inwestycyjne, 3) rozpoczęto intensywną promocję gospodarczą (np. w roku 2003 – 1248 przekazanych ofert inwestycyjnych, 108 przeprowadzonych negocjacji z inwestorami, udział w 6 targach i konferencjach gospodarczych), 4) przygotowano wnioski o utworzenie podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 5) uchwalono i wdrożono programy pomocowe dla przedsiębiorców, głównie w obszarze ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości (m.in. całkowite zwolnienia do 10 lat) oraz wdrożono Miejski Program Aktywizacji Bezrobotnych, 6) pierwsze efekty w okresie przygotowawczym – sprzedaż ok. 5 ha dla 5 świdnickich i lokalnych przedsiębiorstw (m.in. Jarpak, Europlast, Ferimp, Osadowski). Wiele z planowanych działań zrealizowano w latach 2004-2006. Oto niektóre z nich: 1) Wykonano projekty budowlane dla niezbędnej infrastruktury technicznej i złożono wnioski o finansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Realizowane i planowane inwestycje drogowe w mieście oraz koszty infrastruktury komunikacyjnej – drogowej i kolejowej wyglądają następująco: – w roku 2005 – 1,1 mln zł (dla porównania – 0,8% wydatków budżetu miasta na rok 2006) – w roku 2006 – 30,2 mln zł (22,9%) – planowane na rok 2007 – 2,8 mln zł (2,1%), 2) Realizowane są sieci uzbrojenia technicznego dla około 110 ha terenów oraz makroniwelacja terenów dla części gruntów. Koszty realizacji infrastruktury po stronie Gminy Miasto Świdnica: – w roku 2005 – 9,6 mln zł (dla porównania – 7,3% wydatków budżetu miasta na rok 2006) – w roku 2006 – 9,5 mln zł (7,2%) 3) Gmina Miasto Świdnica ponosi opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – 9,3 mln zł w 10 rocznych ratach od 2005 do 2014 roku. 4) W wyniku negocjacji ulokowały się m.in: szwedzki Electrolux z produkcją sprzętu AGD (30 ha), amerykański Colgate – Palmolive z produkcją środków higieny jamy ustnej (22 ha), włoski IMP Comfort z produkcją tkanin technicznych (9 ha), niemiecki Krause z produkcją drabin i rusztowań aluminiowych (9 ha) oraz japoński Nifco z produkcją podzespołów motoryzacyjnych (4 ha). 5) W ramach środków ARP przygotowano projekt Świdnickiego Parku Przemysłowego, obecnie składany jest wniosek inwestycyjny. 6) Przygotowano i uzbrojono tereny pod budownictwo mieszkaniowe dla kadry i nowych pracowników przedsiębiorstw oraz tereny pod funkcje hotelarskie, sportowe i rekreacyjne – obecnie trwają negocjacje z deweloperami. 7) Trwają prace nad projektem szkoły podstawowej i gimnazjum z językiem wykładowym angielskim (m.in. dla dzieci inwestorów zewnętrznych) oraz nad utworzeniem filii Politechniki Wrocławskiej. 8) Przygotowano program rewitalizacji śródmieścia Świdnicy, w ramach którego prowadzona jest rewaloryzacja Kościoła Pokoju, Katedry Diecezji Świdnickiej, Ratusza, Pałacu Cystersów Krzeszowskich i zabytków techniki cywilnej i militarnej. Prezydent Wojciech Murdzek przedstawił także strategiczne plany miasta, które realizowane mają być w latach 2005 – 2013 Podstawowym założeniem jest realizacja północnej i południowej obwodnicy miasta, która nie tylko odciąży Świdnicę z ruchu tranzytowego, ale skomunikuje w odpowiedni sposób między innymi z podstrefami w Wałbrzychu, Dzierżoniowie i Żarowie, połączy miasto szybkim dojazdem z autostradą A4, z Wrocławiem i stworzy lepszy dojazd w stronę Republiki Czeskiej. Ponadto na terenach miasta planuje się: – na obszarach zarezerwowanych dla dużych projektów inwestycyjnych na osiedlu Zawiszów podjęta będzie próba zmiany monofukcyjnej dzielnicy mieszkaniowej Zawiszów w nowoczesne, wielofunkcyjne suburdium z równoprawnymi funkcjami mieszkalnymi, usługowymi i przemysłem, – w zachodniej części miasta, w rejonie ulicy Przemysłowej i Metalowców, planowany jest rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, inwestujących na gruntach poniżej 9 ha (inwestycje typu greenfield), – w południowo-zachodniej części miasta (m.in. tereny byłej ŚFUP) planuje się przeprowadzenie rewitalizacji terenów poprzemysłowych, – w ścisłym centrum miasta planuje się wdrożenie procesu rewitalizacji Starego Miasta, z odbudową wieży ratuszowej włącznie, – rozwój terenów pod budownictwo jednorodzinne planowany jest w południowej części miasta, w dzielnicy Kraszowice oraz pomiędzy ulicami Bystrzycką i Westerplatte, – planowana jest ochrona i rewaloryzacja zespołu zieleni, utworzonego na zewnętrznym pasie fortyfikacji Fryderyka Wielkiego, – planowane jest zakończenie rewitalizacji zespołu „czerwonych koszar”, „białych koszar” oraz zespołu pokoszarowego przy drodze krajowej nr 35.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014