Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Bardzo dobra ocena

Komisja dokonała oceny w zakresie przestrzegania przez Zarząd obowiązujących przepisów oraz sposobu realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Członków. Po sprawdzeniu dokumentacji członkowie komisji stwierdzili, że prowadzona jest ona w sposób odpowiadający wymogom księgowości w Stowarzyszeniu. Chronologiczny układ dokumentów, dekretacje i księgowania dają jasny obraz wszystkich zaszłości i wydarzeń możliwych do przedstawienia w wielkościach złotowych. Nie znaleziono dokumentów pominiętych, błędnie sklasyfikowanych, nie odpowiadających wymogom formalno-prawnym. Zapisów dokonywano w odpowiednim czasie i właściwych wielkościach. Prowadzenie dokumentacji podatkowej również nie nasuwało żadnych uwag i zastrzeżeń. Deklaracje CIT-2, PIT-4 oraz ZUS-owskie, składane były terminowo, odpowiednio sporządzone. Listy płac pracowników oraz wysokość wynagrodzeń wyliczone są prawidłowo i wypłacane w terminie.

 

Na koniec października 2005 roku Stowarzyszenie dysponowało kwotą 6.418,14 zł z czego w kasie przechowywano 4.515,69 zł a na rachunku bankowym 1.902,45 zł. Zobowiązania ogółem wynosiły 2.551,27 zł. W okresie od 1-go stycznia 2004 roku do 31 października 2005 roku przychody ogółem wyniosły 238.474,00 zł.

Poniesione koszty w tym samym okresie osiągnęły poziom 225.350,18 zł. Na koniec więc kadencji wystąpiło saldo dodatnie w wysokości 13.123,82 zł.

W swojej pracy Zarząd kierował się ustaleniami Statutu i Regulaminów Stowarzyszenia.

„Podkreślenia wymaga systematyczność i bardzo duża aktywność Zarządu z jego Przewodniczącym Edwardem Szywałą na czele. Wysoko należy ocenić inicjatywę informatycznej komunikacji między członkami, a także podmiotami zewnętrznymi zapoczątkowaną przez kolegę Jerzego Franckiewicza. Dzięki osobistemu zaangażowaniu i dużemu wysiłkowi Kolegi Edwarda Szywały reaktywowano organizację Forum Gospodarczego. Gościliśmy dużo znakomitych osobistości z życia politycznego i gospodarczego kraju” – podkreślają w swoim sprawozdaniu członkowie Komisji Rewizyjnej.

Zarząd dużo zaangażowania i wysiłku poświęcił organizacji obchodów 14-lecia Stowarzyszenia w powiązaniu z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Ukoronowaniem pracy Zarządu było sprawne i z dużym rozmachem zorganizowanie obchodów 15-lecia Stowarzyszenia. Dużo wysiłku w organizację poza Prezesem Edwardem Szywałą włożyli koledzy: Władysław Duduś, Jerzy Franckiewicz, Marian Sworobowicz i inni.

Składki członkowskie Stowarzyszenia odprowadzane są bezpośrednio na rachunek bankowy Stowarzyszenia i do kasy Stowarzyszenia za pośrednictwem Skarbnika i pracownika zatrudnionego w biurze Stowarzyszenia.

Na koniec 31 października 2005 roku zaległości w opłacie składek wynosiły 1.000,00 zł – tj. 5 składek. Stwierdza się dużą poprawę w terminowym regulowaniu należności z tytułu składek członkowskich.

Ogólna ocena pracy zarządu, dokonana przez Komisję Rewizyjną była bardzo wysoka. Na tej podstawie wnioskowano o udzielenie absolutorium Zarządowi za okres całej kadencji.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014