Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Bezpieczni w Unii

Okazuje się, że polska policja już od wielu lat współuczestniczy w unijnych programach bezpieczeństwa, korzystając z doświadczeń kolegów z krajów Europy Zachodniej. Nie tylko zresztą z doświadczeń, bo przez okres ostatniej dekady wielokrotnie wspierano nas pokaźnymi środkami, które pozwoliły na udoskonalenie pracy stróżów prawa.

 

„Nie nastąpiła tu żadna rewolucja. Nic się nie zmieni w systemie funkcjonowania policji. Bardziej chodzi tu o ściślejszą współpracę, która dobrze się rozwija od dawna.” – mówił Krzysztof Kubek.

 

Szkolenia, wymiana partnerska, dosprzętowienie – wszystkie te działania objęły nie tylko duże ośrodki, ale także mniejsze komendy, takie jak świdnicka.

 

Poza tym międzynarodowa współpraca policji i innych służb bezpieczeństwa trwa od dziesiątków lat, niezależnie od struktur Unii Europejskiej. Interpol zrzesza 24 kraje Europy i Stany Zjednoczone. Dzięki tej organizacji możliwe było ujęcie wielu groźnych przestępców, udaremnienie wielu kryminalnych zdarzeń w skali światowej.

 

W ramach zaś struktur Unii Europejskiej od kilku lat działa EUROPOL – Europejski Urząd Policyjny. Działa on w ramach III filaru zakresu spraw, jakimi zajmuje się Unia Europejska. Nie podlega jednak organom unijnym – jak to dzieje się w przypadku zakresu spraw z I filaru, lecz regulacjom międzyrządowym.

 

W skład zakresu spaw, którymi zajmuje się EUROPOL wchodzą:

       nielegalna imigracja,

       handel ludźmi,

       rozpowszechnianie dziecięcej pornografii,

       handel narkotykami,

       kradzieże pojazdów,

       kradzieże materiałów radioaktywnych,

       pranie pieniędzy,

       zabójstwa,

       handel organami,

       korupcja,

       przemyt broni,

       przeciwdziałanie zorganizowanej przestępczości.

 

Współpraca policji różnych krajów polega przede wszystkim na wymianie informacji, tworzeniu wspólnych baz danych, organizacji wspólnych akcji, tworzeniu i nadzorowaniu specjalnych procedur, umożliwiających akcje policyjne na terenie innego państwa.

 

Już w okresie przedakcesyjnym Polska wielokrotnie korzystała z pieniędzy, które umożliwiały szkolenia i udoskonalanie systemu łączności policji. W 1993 roku uruchomiono pierwszy program LORD – bezpieczne społeczeństwo. W 1997 zakupiono z funduszy europejskich znaczną ilość sprzętu informatycznego i łącznościowego. W następnych latach otrzymaliśmy pomoc w postaci sprzętu szkoleniowego, komputerów, nowoczesnych central telefonicznych czy 25 samochodów terenowych.

 

W ramach programu przedakcesyjnego PHARE 2002 policja w Polsce otrzymała 11 milionów euro. Pieniądze te wykorzystano przy tworzeniu nowoczesnego systemu identyfikacji daktyloskopowej. Kupiono także sprzęt do analizy kryminalnej i rozpoczęto wdrażanie systemu SIS – Systemu Informacyjnego Schengen.

 

SIS to międzynarodowy, skomputeryzowany całkowicie system, który pozwala na wymianę danych o osobach i rzeczach między państwami. Centralna jednostka systemu mieści się właśnie w Schenegen, luksemburskim mieście, gdzie miało miejsce podpisanie dwóch bardzo ważnych dla bezpieczeństwa europejskiego i dla swobodnego przepływu osób porozumień unijnych.

W systemie SIS znajdują się dane skarbowe i celne. Do dziś w systemie tym umieszczono informacje dotyczące 12 milionów przestępstw, dokonanych na terenie krajów UE. Znajduje się tu także informacja o 2,5 milionie skradzionych pojazdów i rzeczy.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014