Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Dołączą do OPP

Zmiany w statucie, jakich dokonało Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich 17 września otworzyły drogę do włączenia SPiKŚ do grona organizacji pożytku publicznego. Pozwoli to na zintensyfikowanie działalności charytatywnej, którą przedsiębiorcy i tak prowadzą od lat.
– Każdy z nas jest podatnikiem, płacącym niemałe kwoty do budżetu. I oczywiście niemal każdy korzysta z możliwości odpisu podatkowego na organizacje pożytku publicznego. Razem jednak będziemy mogli dokonać więcej – wyjaśnia prezes SPiKŚ Edward Szywała.

Dlatego właśnie do zakresu działalności dodano ochronę i promocję zdrowia, pomoc charytatywną na rzecz potrzebujących i na rzecz osób niepełnosprawnych, wspieranie kultury fizycznej i sportu, a także kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i tradycji. Stowarzyszenie będzie także podejmować działania wspomagające rozwój gospodarczy, rozwój społeczności lokalnej oraz promujące naukę, edukację, oświatę i wychowanie.

– Nie wynika z tego, że jest to dla nas coś nowego. Przeciwnie, takie działania prowadzimy od lat. Ale wprowadzenie zapisów do statutu pozwoli na większe usystematyzowanie takich przedsięwzięć – dodaje Janusz Szostak, wiceprezes SPiKŚ.

Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich od lat wspiera systematycznie Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu, dofinansowuje artystyczne wyjazdy Zespołu Tańca Narodowego i Estradowego „Krąg”, zespołu Viatori, współuczestniczy w projektach realizowanych przez Muzeum Dawnego Kupiectwa. Przedsiębiorcy ze Stowarzyszenia indywidualnie wspierają między innymi Fundację „Serce”, Dom Dziecka w Bystrzycy Górnej, Caritas. Kilku z nich działa aktywnie w Fundacji „Pomóżmy Naszym Pacjentom”, która wspiera prozdrowotne akcje w Szpitalu „Latawiec”.

Ale powyższe zmiany nie są jedynymi, jakie zdecydowano się przyjąć. Wśród nowych zapisów znalazł się między innymi ten, mówiący o upowszechnianiu i ochronie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także podejmowaniu działań, wspomagających rozwój demokracji.

– Te idee promujemy poczynając od naszych własnych zakładów pracy – od poszanowania godności naszych pracowników, godziwego ich wynagradzania, przestrzegania przepisów prawa pracy – mówi Edward Szywała.

Integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami to kolejny nowy artykuł, który znalazł się w statucie. Świdniccy przedsiębiorcy coraz częściej uczestniczą w zagranicznych misjach gospodarczych. Od samego też początku współpracują z innymi organizacjami o charakterze gospodarczym czy społecznym, poczynając od BCC, kończąc na miejscowej Sudeckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, Klubie Rotary czy założonej w ubiegłym roku przez profesora Leszka Balcerowicza Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Takie kontakty poszerzają nasze horyzonty, pozwalają zdobyć nową wiedzę, podejrzeć, jak działają podobne do nas organizacje nie tylko w Polsce, ale w Unii Europejskiej. Poza tym to także promocja naszego stowarzyszenia – twierdzi Marian Sworobowicz, członek Zarządu SPiKŚ.

Przyjęte zmiany w formie wniosku trafią teraz do Krajowego Rejestru Sądowego. Prawdopodobnie przed terminem złożenia zeznań podatkowych za rok 2008 SPiKŚ będzie już posiadać status organizacji pożytku publicznego, co pozwoli jego członkom na przekazywanie 1% swojego podatku dochodowego właśnie na konto Stowarzyszenia.

Oto pełna lista dokonanych zmian:

Art. 6 – dotychczasowe brzmienie

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Umożliwienie członkom Stowarzyszenia samorealizacji przez intelektualne oddziaływanie na postawy ludzi w przedmiocie przedsiębiorczości, aktywności życiowej i gospodarczej.

2. Propagowanie postaw i działań skierowanych na popieranie, umacnianie oraz ochronę prywatnej własności.

3. Wspieranie inicjatyw mających na celu pobudzenie obywatelskiej aktywności gospodarczej i społecznej.

4. Upowszechnianie etosu pracy i sukcesu.

5. Umacnianie integracji grupowej.

6. Działanie na rzecz poprawy sytuacji ekonomicznej państwa oraz obywateli.

Po zmianie:

Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie:

a) promocji „przedsiębiorczości” , aktywności życiowej i gospodarczej

b) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,

c) ochrony i promocji zdrowia,

d) charytatywnym na rzecz potrzebujących,

e) pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych,

f) kultury fizycznej i sportu,

g) kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i tradycji,

h) wspomagającym rozwój gospodarczy,

i) wspomagającym rozwój społeczności lokalnej,

j) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

k) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

l) integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

ł) umacnianie integracji grupowej

Art. 7 – dotychczasowe brzmienie

Stowarzyszenie osiąga swe cele poprzez:

1. Prowadzenie działalności wewnątrzorganizacyjnej polegającej na organizowaniu odczytów, prelekcji, spotkań towarzyskich i szkoleń.

2. Publiczne wyrażanie swego stanowiska w sprawach związanych z gospodarką kraju i regionu między innymi poprzez własne organy prasowe.

3. Prowadzenie działalności oświatowej, charytatywnej – wspieranie finansowe kultury i sztuki.

4. Doradztwo organizacyjne, techniczne, prawne i ekonomiczne osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym.

5. Popieranie i podejmowanie inicjatyw społecznych zgodnych z własnymi celami.

6. Prowadzenie działalności klubowej dla własnych członków.

7. Reprezentowanie członków Stowarzyszenia i obrona ich interesów.

8. Prowadzenie działalności gospodarczej.

Po zmianie:

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a) organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów, imprez towarzyskich, sportowych oraz innych imprez,

b) prowadzenie działalności wydawniczej,

c) współpracę ze wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,

d) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach dotyczących celów działalności Stowarzyszenia,

e) wyrażanie opinii o projektach prawnych dotyczących zagadnień i w sprawach w zakresie celów działalności,

f) prowadzenie działalności klubowej dla członków,

g) reprezentowanie członków Stowarzyszenia i obrona ich interesów,

h) prowadzenie działalności oświatowej, charytatywnej – wspieranie finansowe osób niepełnosprawnych, potrzebujących, kultury i sztuki,

i) prowadzenie działalności gospodarczej na cele statutowe Stowarzyszenia,

j) inne działania realizujące cele statutowe.

Art. 31 § 3 – dotychczasowe brzmienie

§3. Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli dwa razy w roku.

Po zmianie:

§3. Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli w razie potrzeby nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014